O NÁS.

1.1.2015

     Hlavním posláním naši základní organizace je obhajoba a prosazování sociálních, pracovních, ekonomických, mzdových, kulturních, životních a ekologických potřeb, profesních zájmů členů a ochrana jejich práv.

     Každý člen naši základní organizace má právo nejen volit své zástupce, ale může kandidovat do kterékoliv odborové funkce a být zvolen. Oprávněné požadavky většiny členů v základní organizaci mají přednost, před zájmy jednotlivců, proto je každé rozhodování prováděno demokratickým způsobem. Zájmy jednotlivců řešíme individuálně, případ od případu.

     Přes různé formy překážek dosahují zástupci základní organizace stanovených cílů a to především díky podpoře od členské základny základní organizace a díky bezvadnému právnímu servisu, který nám poskytuje Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (OS DOSIA), ve kterém jsme sdruženi.    

     Výhody z členství v naši základní organizaci, čerpají naši členové ZO prostřednictvím výboru základní organizace. Právní servis, který svým členům poskytujeme bezplatně, využívají i jejich rodinní příslušníci. Pojištění právní ochrany od pojišťovny D.A.S., které mají členové ZO zdarma, nás chrání nejen v ČR ale i po celé Evropě. Jediným zdrojem finančních příjmů základní organizace jsou vybrané členské příspěvky od našich členů, a to ve výši 1% , z čisté mzdy. Z této částky odvádí základní organizace 22% na OS DOSIA.

Odborový Svaz DOSIA

13.4.2022

OS DOSIA

Naší náplní je zejména zlepšování pracovních a sociálních podmínek, obhajoba práv členů OS, právní pomoc, nabídka výhodného pojištění a případná sociální výpomoc.

K tomu nám slouží: Kolektivní smlouvy Odborový svaz uzavírá vyšší kolektivní smlouvy a poskytuje základním organizacím pomoc a servis spojený s uzavíráním podnikových kolektivních smluv u zaměstnavatelů. Co zajišťují kolektivní smlouvy zaměstnancům? Dohodnutou úroveň platů a mezd a je-jich zaručený růst. Finanční ocenění při pracovních a životních jubileích. Rozšíření zákonné dovolené. Ochranu pracovních míst. Právo na informace týkající se všech opatření s dopadem na zaměstnance. Právní úroveň pracovních smluv. Rozšíření pracovního volna nad zákonný rámec (bez náhrady i s náhradou mzdy). Stanovení cestovních náhrad. Výchovu, vzdělávání a rekvalifikaci. Možnost stanovení okruhu zaměstnanců, formu a výši příspěvku na závodní stravování.

Řád právní pomoci Každý člen má právo na bezplatné právní porady, pomoc a zastoupení před soudy nebo správními orgány ve věcech pracovního práva a sociálního zabezpečení. Bezplatné právní zastoupení je zajištěno pro členy také v trestních věcech, v přestupkovém řízení (např. dopravní nehoda) nebo ve správním řízení, které souvisí s výkonem zaměstnání. Další výhodou pro naše členy je poskytování právních porad a konzultací, zastupování před soudy a správními orgány při řešení problémů souvisejících s jejich soukromým životem., tzn. členství v OS DOSIA zajišťuje právní servis ve věcech občanskoprávních (např. rozvod a majetkové vypořádání), trestně-právních a správního práva, které se nevztahují k výkonu práce.

Poradenský servis v oblasti bytové problematiky je navíc zajištěn i prostřednictvím Sdružení na ochranu nájemníků, s nímž má OS DOSIA uzavřenou dohodu o ochraně práv svých členů. Pojištění Členství v Odborovém svazu vám umožňuje jeho prostřednictvím uzavřít výhodné pojištění: Pojistná smlouva, na jejímž základě se mohou všichni členové OS pojistit pro případ způsobení škody zaměstnavateli při výkonu povolání. Pojistná smlouva, jejímž prostřednictvím jsou pojištěni všichni členové OS a jeho organizačních složek a jejich rodinní příslušníci při tělovýchovné, zájmové a umělecké činnosti, rekreačních a rehabilitačních pobytech a různých akcích organizovaných odbory, a to na území ČR i mimo něj. Pojištění se vztahuje na tělesné poškození nebo úmrtí Pojistná smlouva, kdy jsou pojištěni účastníci dětských pobytových akcí, které se konají na území ČR. Pojištění se vztahuje na tělesné poškození nebo úmrtí. Výrazem solidarity mezi členy je pak sociálně podpůrný fond, kde lze čerpat podporu nárokově při: plné nebo částečné invaliditě vzniklé v souvislosti s pracovním úrazem nebo ne-mocí z povolání a pozůstalým při smrtelném pracovním úrazu nebo následkem nemoci z povolání. Nenárokově pak lze žádat o podporu v tíživé sociální situaci, újmě na zdraví, živelné pohromě, škodě na majetku, dlouho-dobé nemoci a v dalších mimořádně závažných případech jako například perzekuce a diskriminace v souvislosti s odborovou činnosti apod.

Svazová inspekce bezpečnosti a hygieny práce Prostřednictvím SIBP OS poskytujeme metodickou pomoc ZV při uplatňování práva kontroly na úseku BOZP. Formou kontroly u zaměstnavatele zjišťujeme, jak plní úkoly na úseku BOZP v souladu s právními předpisy. Dbáme na to, aby zaměstnavatel uspokojoval oprávněné nároky zaměstnanců ke zlepšení pracovního prostředí, pracovních podmínek a úrovně lékařské preventivní péče a současně, aby odstraňoval rizika práce, zřizoval a zlepšoval ochranná zařízení. Organizujeme školení v oblasti BOZP pro ZV a členy základních organizací. Neponecháváme na náhodě, zda zaměstnavatel provádí včas náhradu škody při pracovních úrazech a plní další finanční nároky s tím spojené. Provádíme servis ve všech oblastech BOZP.

Zdroj: OS DOSIA

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | výměna odkazů